Tenala Företagare – Tenholan Yrittäjät rf. grundades vintern 1983 av tjugosju företagande eldsjälar 
med Leif Holmström i spetsen. Genom en egen opolitisk förening ville man verka för en gynnsam och företagsvänlig utve
ckling i bygden.

Under de första verksamhetsåren tog föreningen flera initiativ och kontakter till beslutsfattare och tjänstemän. Bl.a. uppvaktades riksdagsgrupperna med en anhållan om att Tenala p.g.a. sitt geografiska läge skulle få status som understödsområde för att underlätta nyetableringar av företag i kommunen. Stödområdesstatus beviljades år 1986.

I slutet av 1980-talet startade föreningen radhusprojektet ”Företagarbrinken” intill Valios gamla mejeri i syfte att erbjuda hyresbostäder och gynna inflyttning. Projektet var en lyckad satsning, alla tolv bostäder reserverades redan i byggnadsskedet. Idag, 20 år senare, är ett nytt likadant projekt på gång i Tenala kyrkby.

Företagarföreningens målsättning har också från början varit att presentera bygden, företagen och deras kunnande för en större allmänhet. Mellan åren 1989 och 1997 arrangerade företagarna i samarbete med kommunen och andra lokala föreningar sommartid.

TEXPO-mässan, som när den var som störst i början av 90-talet lockade över hundra utställare och 5000 besökare. Med tiden blev arrangemangen dock alltför betungande och TEXPO lades ned. 

Texpo mässan i Tenala

Men i spåren av den hittar vi servicekatalogen som årligen delas ut till ortsbefolkningen och sommargästerna i en upplaga på drygt 2000 exemplar.

Sedan år 2005 ansvarar företagarföreningen även för informationstavlorna vid infartsvägen till Tenala. Med en dag kring temat bygga och bo har föreningen under senare år fortsatt att presentera den egna bygden för hugade inflyttare.

Från första början har samarbetet med grannföreningarna varit en viktig del av verksamheten utåt och sedan början av 2000-talet har det här samarbetet skett inom ramen för Sydspetsens Företagare rf. Det synligaste resultatet av samarbetet har varit den mässa som Sydspetsens Företagare vartannat år arrangerat i regionen samt i en gemensam hemsida på webben.

I år var det dock dags för vår förening att öppna en egen hemsida.

Minst lika viktigt som att presentera oss utåt har det varit att ta hand om den egna medlemskåren.

Allt efter behov har föreningen själv eller i samarbete med andra krafter hållit seminarier, arrangerat kurser och ordnat informations– och diskussionstillfällen. Så småningom har behovet av ett eget utrymme nämnts och då Andelsbankens fastighet i Tenala centrum blev ledig väcktes idén om att där starta ett  företagarhus. Våren 2008 grundades Tenala Företagarhus Ab som i detta skede hyr fastigheten av banken. I gatuplan har lokala företagare i behov av utrymme hyrt in sej, i bottenvåningen har föreningen tillgång till ett stort mötesrum med bastu och på samma plan har staden inrätta ett gym öppet för allmänheten.

Föreningen har inte heller glömt att företagarens vardag också behöver en liten guldkant.

Förutom de omtyckta supéerna med dans i samband med vår– och höstmötet har föreningen regelbundet ordnat gemensamma utflykter och resor både när och fjärran.

När företagarföreningen grundades i början av 1980-talet hade Bromarf några år tidigare anslutits till Tenala, som då var en självständig kommun.

I och med att Tenala år 1993 gick samman med Ekenäs stad kändes det viktigt för företagarna i periferin att profilera sej ännu starkare och så småningom ändrades föreningens namn till Tenala-Bromarf Företagare – Tenholan- Bromavin Yrittäjät rf.  

Med idag drygt 130 medlemmar torde vi ha alla möjligheter att göra vår röst hörd även i den nya staden Raseborg.

En utförligare historik över föreningens verksamhet, skriven av Valter J. Lall, utkom i samband med 20-års jubiléet och finns tillgänglig i Företagarhuset i Tenala.